Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.leniwazona.pl

I. POSTANOWIENIA sklep.leniwazona.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sklep.leniwazona.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Sklep prowadzony jest w formie spółki cywilnej działającej pod firma Sonia Bohosiewicz z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-657), przy ul. Wielickiej 43 NIP: 651-128-81-46

3. Na stronie sklep.leniwazona.pl oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność Sonii Bohosiewicz

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

5. Składanie Zamówień możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt III.

II. DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

1) Regulamin - niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;

2) Sklep - sklep internetowy, dostępny pod adresem sklep.leniwazona.pl

3) Sprzedawca - Sonia Bohosiewicz z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-657), przy ul. Wielickiej 43 NIP: 651-128-81-46

4) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie;

5) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Produkty – towary stanowiące własność Sonia Bohosiewicz z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-657), przy ul. Wielickiej 43 NIP: 651-128-81-46

8) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

9) Konto - konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest darmowe;

10) Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

11) Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;

12) Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;

13) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

14) Dni Robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

III. WYMOGI TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:

1) posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej,

2) posiadanie przez Państwa urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.

Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.

2. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do Konta.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta, korzystając w tym celu z opcji dostępnej w panelu Konta.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

IV. ZAWARCIE UMOWY I DOSTAWA PRODUKTÓW.

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

b) zalogować się do swojego Konta w Sklepie;

c) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) kliknąć przycisk “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności - opłacić Zamówienie.

2. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.

3. Złożenie Zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa Zamówienia. Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4. Zamówienia realizowane na terenie Unii Europejskiej.

V. CENY PRODUKTÓW. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PRODUKTÓW.

1. Ceny Produktów podawane są na stronie internetowej Sklepu. Cenami obowiązującymi Produktów są ceny wskazane na stronie Sklepu w chwili złożenia przez Państwa Zamówienia.

2. Ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.

3. Sprzedany Produkt pozostaje własnością Sonia Bohosiewicz z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-657), przy ul. Wielickiej 43 NIP: 651-128-81-46

VI. WYSYŁKA PRODUKTÓW I JEJ KOSZTY.

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka kurierska za pobraniem.

2. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.

3. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację o wysokości kosztów wysyłki zamówionych Produktów i ich dostawy na wskazany przez Państwa adres.

4. W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.

VII. PŁATNOŚCI.

1. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt możliwe jest w jeden z następujących rodzajów płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (PayU).

2. W przypadku każdego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.

3. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).

4. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

5. Składając Zamówienie na Produkt wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

VIII. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW.

1. W przypadku nabycia Produktów Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Państwa Koncie. Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwracanych Produktów zawsze po uprzednim wypełnieniu formularza odstąpienia dostępnego za pośrednictwem Państwa Konta.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Państwu w terminie czternastu dni, bez konieczności podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie sprzedanego Produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży prosimy o wypełnienie formularza dostępnego za pośrednictwem Państwa Konta, zgodnie z informacją z ust. 2 powyżej. Mogą Państwo również złożyć oświadczenie skierowane do Sonia Bohosiewicz z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-657), przy ul. Wielickiej 43 NIP: 651-128-81-46. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej. Wzór formularza o odstąpieniu dostępny jest tutaj:

4. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że Produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży bez względu czy zostało ono dokonane za pośrednictwem Konta Klienta czy w formie elektronicznej przewidzianej w ust. 3 powyżej potwierdzimy otrzymanie przez Sprzedawcę Państwa oświadczenia.

6. Odstępując od Umowy Sprzedaży Produktu mają Państwo obowiązek odesłać nam Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyli nam Państwo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za dochowany, jeśli Produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Koszty i ryzyko związane z przesyłką zwrotną w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy obciążają Państwa.

7. Za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiadają Państwo. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

IX. USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. REKLAMACJE.

1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu Produktów wolnych od wad.

2. W przypadku wszelkich wad Produktów zamówionych za pośrednictwem sklep.leniwazona.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3. Wszelkie zgłoszenia wad Produktów zakupionych w naszym Sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia (dalej „Reklamacje”) należy składać nam e-mailem na adres info@leniwazona.pl. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy związane z działaniem Sklepu. W niektórych przypadkach możemy prosić Państwa o przesłanie nam zdjęć Produktów podlegających Reklamacji.

4. Każda Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania. O ewentualnych brakach Reklamacji powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6. Konsumentom, poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

7. W szczególności Konsument ma prawo:

a) zwrócić się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) zwrócić się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

8. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

9. Konsument może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Niniejszy Regulamin znajdą Państwo na stronie sklep.leniwazona.pl. Regulamin mogą Państwo wydrukować lub zapisać do pliku na Państwa urządzeniu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl